Guia docent
DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura LENGUA FRANCESA I Codi 00413010
Ensenyament
GRADO EN FILOLOGÍA MODERNA, INGLÉS
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatoria Primer Segundo
Idioma
Castellano
Francés
Prerequisits
Departament FILOLOGIA MODERNA
Coordinador/a
TOMÉ DÍEZ , MARIO
Adreça electrònica mtomd@unileon.es
fcgutv@unileon.es
Professors/es
GUTIÉRREZ VIÑAYO , FÉLIX CÉSAR
TOMÉ DÍEZ , MARIO
Web http://flenet.unileon.es/BSCWprojet/index.html
Descripció general
Tribunal titular
Cargo Departamento Profesor
Presidente FILOLOGIA MODERNA CHAMOSA GONZALEZ , JOSE LUIS
Secretario FILOLOGIA MODERNA PEREIRA FERNANDEZ , MARIA ALICIA
Vocal FILOLOGIA MODERNA RAMON GARCIA , NOELIA
Tribunal suplente
Cargo Departamento Profesor
Presidente FILOLOGIA MODERNA GUTIERREZ LANZA , MARIA DEL CAMINO
Secretario FILOLOGIA MODERNA DIEZ FERNANDEZ , MARIA DE LOS ANGELES
Vocal FILOLOGIA MODERNA BANDIN FUERTES , ELENA

Competencias
Codi  
A2030
A2088
C3

Objectius d'aprenentatge
Competències
A2030
A2088
C3

Continguts
Tema Subtema

Planificación
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Sessión Magistral 25 15 40
 
Prácticas en laboratorios 11 25 36
 
Trabajos 19 35 54
 
Pruebas mixtas 5 15 20
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  
  Descripció
Sessión Magistral
Prácticas en laboratorios
Trabajos

Atención personalizada
 
Prácticas en laboratorios
Trabajos
Descripció

Evaluación
  Descripció Qualificació
Prácticas en laboratorios 20%
Trabajos 35%
Pruebas mixtas 45%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fuentes de información
Acceso a la Bibliografía Recomendada del Catálogo de la Biblioteca

Básica

Complementaria


Recomendaciones