Guia docent
DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura MECÁNICA DE VUELO Codi 00710025
Ensenyament
GRADO EN INGENIERÍA AEROESPACIAL
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatoria Tercero Primero
Idioma
Castellano
Ingles
Prerequisits
Departament ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP.
Coordinador/a
GONZALO DE GRADO , JESÚS
Adreça electrònica jgong@unileon.es
lescg@unileon.es
Professors/es
GONZALO DE GRADO , JESÚS
ESCAPA GARCIA , LUIS ALBERTO
Web http://
Descripció general
Tribunal titular
Cargo Departamento Profesor
Presidente ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. BARREIRO GARCIA , JOAQUIN
Secretario ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. FERNANDEZ ABIA , ANA ISABEL
Vocal ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. PEREZ GARCIA , HILDE
Tribunal suplente
Cargo Departamento Profesor
Presidente ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. ALIJA PEREZ , JOSE MANUEL
Secretario ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. MARTINEZ PELLITERO , SUSANA
Vocal ING.MECANICA,INFORMAT.AEROESP. RODRIGUEZ MATEOS , PABLO

Competencias
Codi  
A8647
A8660
A8661
A8668
A8679
A8680
A8694
A8695
A8696
A8698
A8700
A8730
A8736
A8871
A8880
A8949
A8958
A8960
A8965
B958
B959
B960
B961
B962
B963
B964
B965
C1
C2
C3
C4
C5

Objectius d'aprenentatge
Competències
A8660
A8661
A8680
A8694
A8695
A8696
A8698
A8700
A8730
A8736
A8871
A8880
A8949
A8958
A8960
A8965
B958
B959
B960
B961
B962
B963
B964
B965
C1
C2
C3
C4
C5
A8647
A8661
A8668
A8679
A8680
A8730
A8871
A8880
A8949
A8958
A8960
A8965
B958
B959
B960
B961
B962
B963
B964
B965
C1
C2
C3
C4
C5
A8880
A8949
A8958
A8960
A8965
B958
B959
B960
B961
B962
B963
B964
B965
C1
C2
C3
C4
C5

Continguts
Tema Subtema

Planificación
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprendizaje basado en problemas 20 30 50
 
Practicas a través de TIC en aulas informáticas 8 12 20
Atención personalizada 1 1.5 2.5
 
Sessión Magistral 28 42 70
 
Pruebas mixtas 3 4.5 7.5
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  
  Descripció
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprendizaje basado en problemas
Practicas a través de TIC en aulas informáticas
Atención personalizada
Sessión Magistral

Atención personalizada
 
Atención personalizada
Descripció

Evaluación
  Descripció Qualificació
Practicas a través de TIC en aulas informáticas 15%
Pruebas mixtas 85%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fuentes de información
Acceso a la Bibliografía Recomendada del Catálogo de la Biblioteca

Básica J. Roskam, Airplane Flight Dynamics and Automatic Flight Controls. Parts I & II, , Prentice-Hall Englewood Cliffs, New Jersey, 1982
Monserrat Martínez-Merello, José Joaquín, Análisis y evaluación del vuelo de las aeronaves, Garceta, 2017
B. Etkin y Ll. D. Reid, Dynamics of Flight, John Wiley & Sons, 1996
M.A. Gómez-Tierno, M. Pérez-Cortés y C. Puentes-Márquez, Mecánica del vuelo, Garceta, 2012 (2ª edición)
E. Torenbeek, Synthesis of Subsonic Airplane Design, Delft University Press/Kluwer Academic Publishers, 1982

Complementaria A.I. Carmona, Aerodinámica y Actuaciones del Avión, Thomson/Paraninfo , 2004
R. Nelson, Flight Stability and Automatic Control , McGraw-Hill , 1997
Bandu N. Pamadi (redactor), Performance, Stability , Dynamics, and Control of Airplanes (AIAA Educqation Series), AIAA, 2014 (3ª edición)


Recomendaciones


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL / 00710002
TECNOLOGIA AEROESPACIAL / 00710012
AERODINAMICA / 00710018